LANDSKAPS-
ARKITEKTUR

Landskapsarkitekt LAR MSA, medlem i Sveriges Arkitekter

VISION  

Min ambition är att skapa - och verka för - landskapsarkitektur i långsiktigt hållbar anda på klimatets villkor.

TJÄNSTER

 • Utformning och projektering av utomhusmiljöer som parker, kyrkogårdar, offentliga stadsrum, lekplatser, bostadsgårdar, skolgårdar, resecentra, privata trädgårdar osv.
 • Definiera och gestalta ekosystemtjänster och åtgärder för ökad biologisk mångfald.
 • Landskapsanalys & stadsutveckling
 • Förstudier & gestaltningsprogram
 • Kvalitetsansvar & granskning av landskapsprojekt
 • Trädgårds- och odlingskonsultation
 • Illustrationer

Jag har ett varmt engagemang för den klimatanpassade stadskärnan men också för utveckling av landsbygd och förort. Jag åtar mig uppdrag såväl i den lilla som i den stora skalan.

ERFARENHET & APPROACH

 • DRYGT 20 ÅR SOM LANDSKAPSARKITEKT som landskapsarkitekt i Sverige, främst från större konsultföretag (Norconsult, WSP, COWI) och från arkitekt- och ingenjörskontor i Frankrike (Paris, Versailles, Aix en Provence).
 • LANDSKAPSARKITEKT MSA, utbildad vid SLU Ultuna/Alnarp. Kompetensen fördjupades inom odling och trädgård bl a genom en säsongspraktik i den biodynamiska trädgården på R. Steinerseminariet i Järna och i en botanisk trädgård i franska alperna.
 • MED GOD GESTALTANDE FÖRMÅGA kombinerat med kunskap om ekologi, klimat, vegetation och markbyggnad i ryggmärgen, hanteras analys och gestaltning av komplexa platser. Den arkitektoniska rumsligheten behandlas utifrån stor prioritet och känslighet. Varje plats karaktär. historia och potentialer fångas upp, och utvecklas, i arbetet. Förslag görs gärna med hjälp av, snabba och enkla, men kommunikativa, skisser och illustrationer.
 • ETT STARKT FOKUS PÅ MILJÖ och att konsekvent arbeta mot klimatanpassade mål ligger alltid i landskapsarkitektens uppdrag, i enlighet med flera av de globala målen enligt FN:s utvecklingsprogram (UNDP):